Polmüller Ferenc

AZ ADATKEZELÉSRŐL

Az adatkezelésről Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek (számlaadási kötelezettség) későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Adatvédelem, Adatkezelés   Az Eladó adatkezelése összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete; a Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete és a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR)   Adatait a megrendelés teljesítése és számlaadási kötelezettségünk érdekében kezeljük.   Az Eladó, mint adatkezelő a Vevő által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatokat csak a szükséges mértékben, célhoz kötötten, kizárólag a Weboldalon nyújtott elektronikus szolgáltatások, megkötött szerződések teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, valamint a regisztráció nyilvántartása és hírlevelek kiküldése érdekében kezeli és tárolja. Az Eladó a Vevő és regisztrálni kívánó személy személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, azokat védi a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen. Harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Eladó köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a Vevő tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel. A Weboldalon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az Eladó nem kapcsolja össze, azonban az adatokat saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. Ezen statisztikai adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. Az Eladó harmadik országba (külföldre) személyes adatokat nem továbbít. A Weboldalon az Eladó különleges adatot nem gyűjt a Vevőkről. A Weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az Eladó nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.   A regisztráció megkezdésével a regisztrálni kívánó személy, illetve a Vevő elfogadja az Eladó adatkezelésének fenti szabályait, amely folyamatosan elérhető a Weboldalon és a regisztrációt követően minden regisztrált e- mail címre az Eladó elküld. A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a személyes adatait a fent meghatározott célok érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A Vevő az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, és tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. Az Eladó a Vevő adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja.   Jogorvoslat: Ha a Vevő úgy érzi, hogy az Eladó, mint adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járhat el.   Az adatkezelő személye: Név: Polmüller Ferenc Székhely: 2900 Komárom, Jókai tér 6. 3/2 Telefon: +36 20 39 36 944 E-mail: webdesigner@polfer.hu Weboldal: www.polfer.hu Weboldal: www.polfer.hu/adatmentes Webshop: webshop.polfer.hu   Az adatok tárolásának fizikai helye: Magyar Telekom szerverpark, Budapest   Az adatok tárolásának biztonságáért felelős: Cég neve: Web-Server Kft. A cég székhelye: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5 Cégjegyzékszám: 09-09-011599 Bejegyezte: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégbejegyzés kelte: 2005/05/04 Postacím: WEB-SERVER Kft. 4001 Debrecen Pf. 526 Ügyfélszolgálati iroda: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5 Ügyfélfogadás: H-P, 9.00-17.00 (előzetes egyeztetés esetén 8 órától 19 óráig) Telefon: 52 541-346 Mobil: 20 335-11-62 Fax: 52 998-452 Bankszámla: OTP 11738008-20248945 Nemzetközi bankszámla: HU16 1173 8008 2024 8945 0000 0000 SWIFT: OTPV HU HB Adószám: 13498454-2-09 Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH – 64601/2013.   Az adatkezelésben érintettek: Mindenki, aki a webshop.polfer.hu oldalon beregisztrál, és a szolgáltatás megrendelésével elolvassa, és elfogadja az üzletszabályzatot. Minden az Eladóval jogviszonyban lévő természetes személy, jogi személy, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet.   Adatkezelés: Az adatokon végzett bármilyen művelet vagy műveletek (adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, zárolása, törlése) Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódófeladatok elvégzése: regisztráció, visszaigazolás, e-mail forgalom, számlakészítés. Adatfeldolgozó: Polmüller Ferenc, egyéni vállalkozó. Adatkezelés köre, adatkezelés célja: Webshopon keresztüli regisztráció és sablon rendelés: Regisztráló teljes neve: kötelező elem Regisztráló mobiltelefon száma: kapcsolatfelvétel céljából Regisztráló teljes címe: kötelező elem Regisztráló jelszava: a belépéshez szükséges   A számlázás érdekében kért adatok: Vásárló neve: számla kiállítása érdekében kért adat Vásárló teljes címe: számla kiállítása érdekében kért adat Vásárló adószáma: számla kiállítása érdekében kért adat Vásárló telefonszáma: számla kiállítása érdekében kért adat Vásárló e-mail címe: számla kiállítása érdekében kért adat   Számlázó rendszer: BizXpert online számlázó rendszer. (NAV biztos, online bekötött rendszer.)   Az adatkezelés jogalapja:  - Az adatkezelésre a Vevő által megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében tett adatok megadása, és a Vevő hozzájárulása (a megrendeléssel a Vevő hozzájárul az adatok kezeléséhez), valamint az Üzletszabályzat elfogadását követően kerül sor.  - Eu 2016/679 rendelete, Eu 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet - GDPR)  - az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (Infotörvény)  - 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. törvény) Az adatok forrása: A Vevő és az adatkezelő között a webshop.polfer.hu oldalon, a weblap, webáruház megrendelésekor, valamint az Üzletszabályzat és az Adatkezelésről szóló tájékoztató elfogadásakor létrejött megállapodás. Az adatkezelés időtartama: A Vevő adatait addig tároljuk, amíg arra a szolgáltatás folyamatos fenntartásához szükség van, illetve amíg a Vevő és az Eladó között az ügyfélkapcsolat fennáll. A számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéig tároljuk. Könyvelésért felelős könyvelőiroda: Tim Consulting könyvelőiroda 2942 Nagyigmánd Pénzügyi szervezetek: OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. www.otpbank.huPayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. - 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, EU adószám: LU22046007, www.paypal.com   Adatbiztonság Az adatkezelő az elektronikus információs rendszerben tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel. Az adatkezelő rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatfeldolgozóink az adatkezelőhöz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk az adatkezelő által kezelt személyes adatok védelmét.   Cookie-k Mint általában minden weboldal, így az adatkezelő webáruháza is cookie-kat használ. Ugyan lehetőség van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, de ebben az esetben lehet, hogy az adatkezelő webáruházának nem minden szolgáltatása lesz elérhető. A cookie-k (sütik) az adott honlap a számítógépen vagy mobilon, illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírni. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezve legyen a cookie-k használata. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatokat harmadik fél számára az adatkezelő nem továbbítja, valamint nem használja azonosításra.